Skip links
1.- Vlastníkom tento webovej stránky je spoločnosť AR SHELVING S.A.
 • DIČ: A48488670
 • Zápis do obchodného registra: Hoja BI-1550 Tomo 250 Folio 128
 • Sídlo: C/ Aperribai 8, 48960 Galdakao, Bizkaia
 • Emailová adresa: info@ar-shelving.com
 • Telefón: (+34) 944 491 500
 • Úradník pre ochranu údajov: Datcon Norte S.L.U.
 • Mail: dpo@datcon-norte.com
2.- Používanie tejto webovej stránky ustanovuje podmienku užívateľovi, ktorý ju používa a zahŕňa prijatie všetkých podmienok zahrnutých v tomto právnom upozornení. Užívateľ si musí prečítať tieto podmienky zakaždým, keď vstúpi na túto webovú stránku, pretože je ich možné odteraz meniť. Na niektoré aspekty tejto webovej stránky sa z dôvodu ich špecializácie môžu vzťahovať osobitné podmienky alebo pravidlá, ktoré môžu nahradiť, doplniť alebo zmeniť toto právne upozornenie, takže ich musí prijať aj užívateľ, ktorý ich používa alebo k nim má prístup. 3.- Celý obsah tejto webovej stránky (texty, fotografie, grafika, obrázky, technológia, softvér, odkazy, audiovizuálny alebo zvukový obsah, grafický dizajn, zdrojový kód atď.), ako aj ochranné známky a iné rozlišovacie znaky sú vlastníctvom spoločnosti AR SHELVING S.A. alebo tretích strán, užívateľ na ne nemá žiadne právo tým, že túto webovú stránku používa. Užívateľ nesmie: a) rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, sprístupňovať tretím stranám, verejne komunikovať, meniť alebo upravovať obsah tejto webovej stránky, s výnimkou prípadov, ktoré sú upravené zákonom alebo sú výslovne povolené spoločnosťou AR SISTEMAS S.A. alebo má uvedené práva; b) rozmnožovať alebo kopírovať softvér, obrázky, videá alebo existujúce databázy na tejto webovej stránke, na súkromné použitie, ako aj ich sprístupniť verejne alebo tretím stranám, pokiaľ ide o ich rozmnožovanie; c) vyberať alebo opätovne použiť obsah tejto webovej stránky. 4.- Užívateľ, ktorý chce prepojiť túto webovú stránku s vlastnými webovými stránkami, musí spĺňať tieto podmienky: a) prepojenie sa napojí na domovskú stránku, rozmnožovanie akéhokoľvek druhu nebude možné; b) nemôžu sa nastaviť rámce akéhokoľvek druhu, ktoré sa týkajú webovej stránky alebo umožňujú jej prezeranie cez rôzne internetové adresy alebo spolu s obsahom mimo tejto webovej stránky tak, aby spôsobili alebo by mohli spôsobiť chyby alebo zmätky pri užívateľoch v súvislosti s pôvodom služby alebo jej obsahom, alebo sú predmetom nekalého porovnania či napodobňovania, sa používa na získanie výhod dobrého mena, značky a prestíže spoločnosti AR SHELVING S.A alebo sa vykonáva rôznym iným spôsobom, ktorý zákon zakazuje; c) zo stránky, z ktorej sa pripájate, nie je možné urobiť žiadne nepravdivé alebo nepresné vyhlásenia o spoločnosti AR SHELVING S.A. alebo o kvalite ich výrobkov a služieb; d) odosielateľ nesmie používať ochrannú známku alebo iné znaky spoločnosti AR SHELVING S.A na svojej webovej stránke, s výnimkou prípadov, ktoré povoľuje zákon alebo na výslovné povolenie spoločnosti AR SHELVING S.A.; e) stránka, ktorá sa prepája, musí dodržiavať súčasne zákony a nesmie obsahovať alebo sa spájať s nezákonným, škodlivým obsahom, ktorý je v rozpore s morálkou a dobrými mravmi, ktorý môže vytvárať falošnú predstavu o tom, čo spoločnosť AR SHELVING S.A. schvaľuje alebo podporuje. Myšlienky, prejavy alebo konania odosielateľa alebo tie, ktoré sú nevhodné pre činnosť, ktorú spoločnosťou AR SHELVING S.A vyvíja, pričom sa zohľadňuje obsah a všeobecná téma webovej stránky, na ktorú sa prepája. 5. – Spoločnosť AR SHELVING S.A nie je zodpovedná za kontrolu toho, či sa na tejto webovej stránke nachádzajú škodlivé programy alebo iné nebezpečné počítačové prvky. Je na zodpovednosti užívateľa, aby mal k dispozícií primerané nástroje na zistenie a odstránenie týchto škodlivých prvkov. Spoločnosť AR SHELVING S.A. nezodpovedá za škody spôsobené počítačovému zariadeniu počas prístupu na túto webovú stránku. Spoločnosť AR SHELVING S.A taktiež nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú užívateľom v prípade, že uvedené škody majú pôvod v zlyhaniach alebo odpojeniach telekomunikačných sietí, ktoré prerušujú službu tejto webovej stránky. 6.- Táto webová stránka môže obsahovať prepojenia, ktoré užívateľovi umožňujú prístup na iné internetové stránky. V takýchto prípadoch spoločnosť AR SHELVING S.A. zodpovedá za obsah a služby poskytované prostredníctvom odkazov len vtedy, keď pozná ich protiprávnosť a bezodkladne ich neodstránila. Ak sa užívateľ domnieva, že existuje prepojenie s nezákonným alebo nevhodným obsahom, môže to oznámiť spoločnosti AR SHELVING S.A, bez toho, aby to naznačovalo, že spoločnosť je povinná takéto prepojenie odstrániť. Spoločnosť ARSHELVING S.A nie vždy pozná obsah a služby prepojení, a preto nezodpovedá za škody spôsobené ich nedostatočnou kvalitou, neaktuálnosťou, nedostupnosťou, chybou, neužitočnosťou alebo nezákonnosťou a nezodpovedá za vyjadrenia alebo za ich obsah či poskytnuté služby, pokiaľ nie je priamo zodpovedná za poskytovanie takýchto služieb. 7.- Užívateľ sa zaväzuje náležite používať túto webovú stránku v súlade so zákonom, s týmto právnym upozornením a ďalšími podmienkami, nariadeniami a pokynmi, ktoré by sa mohli v tomto prípade uplatniť. Užívateľ nesie zodpovednosť voči spoločnosti AR SHELVING S.A a voči tretím stranám v prípade akýchkoľvek škôd alebo strát, ktoré by mohli vzniknúť porušením týchto povinností. 8.- Toto právne upozornenie sa riadi výlučne španielskymi právnymi predpismi. Na vyriešenie akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tohto právneho upozornenia, užívateľ výslovne podlieha jurisdikcii súdov, v mieste bydliska spoločnosti AR SHELVING S.A.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

HLAVIČKA ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI
Zodpovedný AR SHELVING S.A.
Účel Jednoduchý opis účelu takého spracovania
Právny základ Súhlas zo strany užívateľa
Adresáti Údaje sa nebudú poskytovať tretím stranám s výnimkou právnej povinnosti
Práva Uplatnenie práv na ochranu údajov
VÝVOJ ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ V našej spoločnosti sme prispôsobili naše protokoly a politiku ochrany osobných údajov európskemu nariadeniu o ochrane údajov 679/2016 (GDPR) a základnému zákonu 3/2018 z 5. decembra o ochrane osobných údajov a záruke dodržiavania digitálnych práv, pretože nás znepokojuje bezpečnosť a ochrana údajov, ktoré spracúvame. Táto politika ochrany osobných údajov (ďalej len „politika ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré užívateľ našej spoločnosti poskytne. Na účely tejto politiky ochrany osobných údajov by sa pod pojmom „užívateľ“ mala chápať každá fyzická osoba, ktorá má záujem o služby poskytované spoločnosťou Ar SHELVING S.A. prostredníctvom ich webovej stránky. Naša spoločnosť, ktorá je zodpovedná za spracovanie, požiada užívateľa o výslovný súhlas na poskytnutie jeho osobných údajov v súlade s politikou ochrany osobných údajov, ak je to potrebné, na ďalšiu stránku, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie. Webová stránka spoločnosti AR SHELVING S.A. nie je určená pre mladších ako 18 rokov. Prijatím tejto politiky osobných údajov užívateľ prehlasuje a zaručuje, že má viac ako 18 rokov. 1.- KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV Spoločnosť AR SHELVING S.A., so sídlom APERRIBAI 8, 48960 GALDAKAO-BIZKAIA-ŠPANIELSKO je zodpovedná za správne spracovanie ich údajov. O tomto postupe spracovania sa môžete poradiť prostredníctvom nasledujúceho e-mailu: dpo@grupoarania.com 2.- NA ČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE V spoločnosti AR SHELVING S.A. informácie poskytnuté zainteresovanými osobami spracovávame s cieľom: • Dodržiavať výhody a služby, ktoré si u užívateľa predplatíme. • Spracovávať a riadiť požiadavky týkajúce sa našich služieb. • Posielať reklamné alebo propagačné informácie o našich službách. • Posielať informácie prostredníctvom nášho bulletinu alebo informačného spravodajcu. 3.- AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE ÚDAJOV Použitie údajov, ktoré ste nám na základe súhlasu poskytli, je nevyhnutné na riadenie vzťahov s užívateľmi a okrem toho na to, aby sme mohli splniť právne povinnosti. Kedykoľvek môžete oznámiť svoje námietky na využívanie vašich údajov, zrušiť akýkoľvek druh ich riadenia, pričom vaše údaje budú zablokované počas zákonom stanovenej doby. Upozorňujeme vás, že nesúhlas so spracovaním údajov môže znamenať, že vám nebudeme môcť služby poskytnúť. 4.- BUDÚ SA MOJE ÚDAJE PRENÁŠAŤ. V zásade sa vaše údaje nebudú prenášať s výnimkou právnej povinnosti. Vzhľadom na to, že vaše údaje sa môžu preniesť na odborníkov a/alebo dodávateľov tejto spoločnosti výlučne na účely dodržania zmluvy alebo na poskytovateľov služieb tejto spoločnosti, ako sú napríklad poradenstvo, počítačové služby, cloudové služby atď., s ktorými ste podpísali zmluvu o správnom spracovaní vašich osobných údajov. 5.- AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE Vaše osobné údaje môžeme uchovávať iba po dobu zmluvného vzťahu, pokiaľ existuje zákonná požiadavka, ktorá vám túto povinnosť ukladá, pokiaľ si neuplatníte práva, ktoré nám takéto uchovávanie dát zabráni. 6.- AKO SI MÔŽEM UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA Ako vlastník práv máte kontrolu nad svojimi údajmi, a svoje práva si môžete kedykoľvek uplatniť zaslaním emailu na:dpo@grupoarania.com Práva, ktoré si môžete uplatniť, sú:
 • Prístup – O svojich osobných údajoch spracovaných touto spoločnosťou sa môžete poradiť .
 • Úprava – Vaše osobné údaje môžete upraviť, ak sú nepresné.
 • Vymazanie – Môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Námietka – Môžete požiadať, aby sa niektoré z vašich osobných údajov nespracovávali.
 • Obmedzenie spracovania – Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Prenosnosť – Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme získali v našom zmluvnom vzťahu, môžete získať, ako aj preniesť na inú spoločnosť .
Užívatelia sú informovaní, že majú právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založenom na predchádzajúcom súhlase pred odvolaním. Zainteresované budú informované, že sa môžu obrátiť na príslušný úrad pre kontrolu údajov, najmä ak pri výkone neboli spokojní so svojimi právami. O všetky svoje práva, ktoré sa nachádzajú v tejto politike ochrany osobných údajov, môžete požiadať prostredníctvom kontaktných prostriedkov. Zrušenie prihlásenia sa na odber zasielania obchodnej komunikácie/bulletinu Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas na zasielanie obchodnej komunikácie, vrátane bulletinov, jednoducho spoločnosti AR SHELVING S.A. oznámite, že už obchodnú komunikáciu nechcete dostávať. Za týmto účelom môže užívateľ buď svoj súhlas odvolať opísaným spôsobom, alebo zrušiť elektronické zasielanie obchodnej komunikácie. Ďakujeme Vám. Spoločnosť AR SHELVING S.A.